Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

?ad Korporacyjny (ang. Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w dzia?alno?ci gospodarczej z drugiej za?  regulacje zmierzaj?ce do zapewnienia równowagi pomi?dzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapita?owego zaanga?owanych w funkcjonowanie spó?ek.

Tzw. Dobre Praktyki s? normami zwi?zanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Zasady ?adu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. dba o to , aby relacje z inwestorami budowa? w sposób partnerski i  satysfakcjonuj?cy dla obu stron. Podstawowe cele realizacji zasad ?adu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. to:

Od debiutu gie?dowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A.  przestrzega?a  wi?kszo?ci zaleceń skodyfikowanych w dokumencie "Dobre praktyki w spó?kach publicznych", a od pocz?tku 2008 roku realizowa?a  „Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 19 pa?dziernika 2011 roku. Pocz?wszy od 1 stycznia 2016 roku Spó?ka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych z 2016 roku:

Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z nowymi zasadami informowania, spó?ka raportuje wówczas, gdy nast?pi naruszenie której? z zasad w sposób incydentalny lub trwa?y. Raporty s? publikowane analogicznie jak raporty bie??ce i umieszczane w dwóch wersjach j?zykowych  w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spó?ki.

Raporty ?adu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad ?adu Korporacyjnego:

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2014 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2013 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2012 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2011 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2010 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2009 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

99福彩 清原| 读书| 甘德县| 平谷区| 布拖县| 开阳县| 华宁县| 济南市| 岳普湖县| 大港区| 宁德市| 米林县| 新沂市| 遂宁市| 壶关县| 阳谷县| 丹巴县| 梧州市| 兴海县| 朝阳市| 辽中县| 二连浩特市| 扬州市| 平湖市| 望江县| 五大连池市| 宿迁市| 西畴县| 张家界市| 五河县| 克拉玛依市| 西昌市| 昌黎县| 进贤县| 曲阜市| 鄂温| 滦平县| 泰州市| 农安县| 高雄县| 桃江县|