Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy
w grudniu 2019 roku

Poni?ej Spó?ka przedstawia struktur? wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy dla konfiguracji technologicznej uwzgl?dniaj?cej instalacje produkcyjne Grupy LOTOS S.A. oraz instalacje LOTOS Asfalt sp. z o. o. wybudowane w ramach Projektu EFRA:

w tys. ton

pa?dziernik 2019

 

listopad
2019

 

grudzień

2019

 4Q 2019

Produkcja razem[1]

963,7

 1 008,9 843,9 2 816,5

Benzyny

164,2

 135,2 137,5 436,9

Benzyna surowa

  23,0

 59,4 49,5 131,9

Oleje nap?dowe

479,2

 515,1 397,1 1391,4

Lekkie oleje opa?owe

  20,8

 25,6 21,9 68,3

Paliwo lotnicze JET

  32,9

 35,4 41,7 110,0

Produkty ci??kie[2]

117,8

 80,6 60,6 259,0

Koks naftowy

  17,3

 25,0 21,7 64,0

Pozosta?e[3]

108,5

 132,7 113,9 355,1

Przerób ropy

865,9

 902,2 818,2 2586,3

Struktura uzysków w danym miesi?cu uzale?niona jest od szeregu czynników, i mo?e ulega? istotnym zmianom w pozosta?ych miesi?cach danego kwarta?u. W rezultacie prezentowana miesi?czna struktura uzysków nie mo?e by? traktowana jako reprezentatywna dla bie??cego kwarta?u.

1 ró?nica pomi?dzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji rafinerii wynika z faktu, ?e oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane s? strumienie biokomponentów, dodatków uszlachetniaj?cych oraz ?rednich destylatów naftowych, zakupione od zewn?trznych dostawców
2 ci??ki olej opa?owy i komponenty asfaltowe
3 gazy opa?owe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty, gacze 

W zwi?zku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniaj?cym si? wolumenem produkcji, modelowa mar?a rafineryjna przesta?a przedstawia? zyskowno?? rafinerii oraz odzwierciedla? struktur? uzysków. Z tego powodu Grupa LOTOS S.A. zawiesi?a publikacj? modelowej mar?y rafineryjnej. Metodyka kalkulacji mar?y modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spó?ka b?dzie publikowa?a miesi?czn? struktur? wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybli?enia rynkowi efektów implementacji Projektu EFRA.

99福彩 都匀市| 张北县| 措美县| 邯郸县| 华阴市| 巨鹿县| 江城| 鹤山市| 灵宝市| 渝中区| 百色市| 海盐县| 蕉岭县| 隆尧县| 邛崃市| 麟游县| 洪湖市| 通州区| 辽中县| 白水县| 北安市| 广德县| 磴口县| 奉化市| 南城县| 承德县| 甘洛县| 安西县| 陇西县| 无棣县| 兴化市| 怀宁县| 维西| 闽侯县| 建水县| 临泉县| 贵阳市| 莎车县| 临漳县| 元江| 天柱县|