Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Dzienna modelowa mar?a rafineryjna (zawieszona)

Modelowa mar?a rafineryjna (USD/bbl)

7.82
Zakres: Pobierz archiwum
22.01.2019 - 28.10.2019
Mar?a rafineryjna (USD/bbl) 28.10.2019: 7.82

Warto?? modelowej mar?y dziennej odzwierciedla ?redni? krocz?c? z ostatnich pi?ciu dni.

W zwi?zku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniaj?cym si? wolumenem produkcji, w 4kw. 2019 roku modelowa mar?a rafineryjna przestaje przedstawia? zyskowno?? rafinerii oraz odzwierciedla? struktur? uzysków. Z tego te? powodu i dla zachowania przejrzysto?ci komunikacji z rynkiem kapita?owym, Spó?ka zawiesza publikacj? modelowej mar?y rafineryjnej. Metodyka kalkulacji mar?y modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spó?ka b?dzie publikowa?a miesi?czn? struktur? wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybli?enia podmiotom zewn?trznym oszacowanie efektów implementacji Projektu EFRA.

Modelowa mar?a rafineryjna przedstawia zyskowno?? rafinerii opart? na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzgl?dnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dost?pnych indeksów cenowych, na których bazuje wi?kszo?? sprzeda?y Spó?ki.

Mar?a modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikaj?cej z u?rednionego scenariusza (z pomini?ciem sezonowo?ci rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Za?o?ono przerób roczny wynikaj?cy z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, ?e ca?o?? wsadu stanowi ropa typu Ural, której warto?? ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural - Brent.

Do kalkulacji mar?y przyj?to poni?sz? struktur? uzysków, której przypisano nast?puj?ce indeksy cenowe: 

Kalkulacj? mar?y pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zu?ycia gazu ziemnego na przerobion? modelow? bary?k? ropy naftowej - obliczany jako iloczyn wspó?czynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia nast?pnego (RDNg) na Towarowej Gie?dzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od pocz?tku 2016 roku).

Poniewa? prezentowany model nie uwzgl?dnia ró?nic w cenach osi?ganych poprzez sprzeda? produktów na ró?nych geograficznych rynkach zbytu, wielko?? prezentowanej mar?y modelowej jest przybli?ona, nie za? to?sama z rzeczywist? wielko?ci? mar?y rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.

99福彩 定结县| 张北县| 晋宁县| 历史| 紫金县| 台安县| 左权县| 黎平县| 颍上县| 新闻| 乌兰浩特市| 伽师县| 汤原县| 连平县| 张家界市| 新源县| 辽阳市| 新乐市| 台州市| 柘荣县| 遂昌县| 灵石县| 禄丰县| 德阳市| 井研县| 桦甸市| 丰原市| 英德市| 镶黄旗| 红河县| 灌阳县| 绥中县| 翁源县| 乡城县| 礼泉县| 瑞安市| 堆龙德庆县| 静海县| 阿坝| 且末县| 广东省|