Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

LOTOS Conference Call - 15.12.2016 - Strategy 2017 - 2022

LOTOS Conference Call - 15.12.2016 - Strategy 2017 - 2022

Baner strategia
„Stabilizacja i bezpieczny rozwój” – realizacja w dwóch horyzontach czasowych.

Lata 2017 - 2018; etap pierwszy:

 1. stabilizacja przep?ywów pieni??nych,
 2. redukcja zad?u?enia,
 3. kontynuacja rozpocz?tych projektów inwestycyjnych.


Lata 2019 - 2022; etap drugi:

 1. nowy program inwestycyjny oparty o najlepsze (najbardziej rentowne) projekty z portfela projektów rozwojowych,
 2. za?o?enia oraz konkretne projekty tego programu zostan? zaprezentowane w 2018 roku,
 3. nowy program inwestycyjny zostanie sfinansowany w oparciu o ?rodki finansowe pozyskane ze zrealizowanych projektów, a tak?e m.in. dzi?ki dyscyplinie kosztowej i programowi oszcz?dno?ciowemu.


Koncern d??y do osi?gni?cia pozycji:

celem zapewnienia stabilnego wzrostu warto?ci Grupy LOTOS dla akcjonariuszy i wsparcia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa LOTOS zidentyfikowa?a pi?? celów strategicznych, tj:

 1. Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dba?o?? o standardy jako?ci,
 2. Sukcesywne i powtarzalne obni?anie kosztów dzia?alno?ci oraz optymalizacja mar?y w ca?ym ?ańcuchu warto?ci,
 3. Gotowo?? do rozwoju i wdra?ania innowacji dzi?ki dedykowanemu funduszowi, nowoczesny model wspó?pracy z o?rodkami naukowymi oraz kreatywne zaanga?owanie pracowników
 4. Elastyczno?? w reagowaniu na pojawiaj?ce si? ryzyka, które LOTOS postrzega przez pryzmat szans biznesowych,
 5. Wi?ksza odpowiedzialno?? za szeroko rozumiane bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityk? gospodarcz?, ?rodowiskow? i energetyczn? Polski (dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialno?? spo?eczna).

W okresie realizacji niniejszej Strategii Zarz?d Spó?ki b?dzie d??y? do uzyskania i utrzymywania zdolno?ci dywidendowej Grupy LOTOS S.A.

Kluczowe parametry Strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022 to:

 1. podwojenie ?redniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 do poziomu ok. 4 mld PLN,
 2. obni?enie wspó?czynnika zad?u?enia: d?ug netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wy?szego ni? 1,5x,
 3. realizacja projektów inwestycyjnych na ??czn? kwot? 9,4 mld PLN w ci?gu 6 lat,
 4. pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym ni? 60 mln boe,
 5. osi?gni?cie poziomu wydobycia w?glowodorów na poziomie ok. 30 – 50 tys. boe/d (tzn. bary?ek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień wydobycia),
 6. zwi?kszenie sieci LOTOS do 550 stacji paliw,
 7. utrzymanie wska?nika wypadkowo?ci LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poni?ej 3.


W obszarze wydobywczym
 Grupa LOTOS zoptymalizuje struktur? finansowania oraz b?dzie sukcesywnie budowa?a zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dzi? projektów inwestycyjnych. Spó?ka zamierza zwi?kszy? zaanga?owanie w zagospodarowanie z?ó?, uzupe?nia? portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ogranicza? udzia? koncesji dotycz?cych z?ó? b?d?cych w dojrza?ej fazie wydobycia, w ca?ym portfelu aktywów.

W obszarze produkcji koncern zamierza utrzyma? przewag? technologiczn? w regionie Europy Centralnej i konkurowa? w dziedzinie innowacji. W pierwszym etapie Strategii Spó?ka zrealizuje program inwestycyjny EFRA. Spó?ka analizuje trzy potencjalne kierunki budowania dalszej przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwijane aktywa rafineryjne – wi?cej szczegó?ów przeka?emy podczas prezentacji naszej Strategii.

W obszarze handlu detalicznego koncernplanuje zoptymalizowa? procesy obs?ugi klienta i sprzeda?y, zrewitalizowa? program lojalno?ciowy oraz wprowadzi? nowatorskie produkty i us?ugi. Spó?ka poprawi jako?? us?ug i b?dzie d??y? do uzyskania pozycji lidera we wdra?aniu paliw nowej generacji (CNG, LNG, pr?d elektryczny, wodór) w ramach projektu Lotos Energy Hub.

Innowacje

Grupa LOTOS b?dzie rozwija?a nowe modele wspó?pracy z jednostkami badawczymi i start-up’ami, tworz?c wspólne agendy badawcze oraz fundusz na wdro?enia innowacyjnych rozwi?zań."

Nak?ady inwestycyjne na lata 2017-2022:

99福彩 晋中市| 宁陕县| 朝阳区| 长武县| 濉溪县| 鲁山县| 册亨县| 东阿县| 鸡东县| 九江县| 卓尼县| 玉溪市| 苗栗县| 澳门| 新巴尔虎左旗| 陈巴尔虎旗| 拜泉县| 兴业县| 佛教| 大宁县| 禄劝| 盐津县| 青浦区| 尉犁县| 大竹县| 西林县| 望谟县| 聂拉木县| 壤塘县| 武义县| 扶沟县| 康定县| 喜德县| 玉门市| 白沙| 临泽县| 洛南县| 丹江口市| 安溪县| 新营市| 天镇县|