Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza sprawuje sta?y nadzór nad dzia?alno?ci? Grupy LOTOS. Rada Nadzorcza mo?e - nie uchybiaj?c kompetencjom innych organów - wyra?a? opinie we wszystkich sprawach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Grupy LOTOS, w tym tak?e wyst?powa? z wnioskami i propozycjami do Zarz?du.

Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak mo?e równie? delegowa? swoich cz?onków do samodzielnego pe?nienia okre?lonych funkcji oraz powo?ywa? sta?e b?d? dora?ne komitety, sprawuj?ce nadzór nad poszczególnymi sferami dzia?alno?ci Spó?ki. Komitety na sta?e powo?ane przez Rad? Nadzorcz? Grupy LOTOS, maj?ce charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarz?dzania.

Rada Nadzorcza przedk?ada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwi?z?? ocen? sytuacji Grupy LOTOS, w takim terminie, aby akcjonariusze mogli si? z ni? zapozna? przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale?y wybór bieg?ego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spó?ki. Jego wybór jak i zmiana dokonywane s? zgodnie z reguluj?cymi ten obszar przepisami prawa. Spó?ka nie posiada dodatkowych regu? dotycz?cych zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybrany przez Rad? Nadzorcz? bieg?y rewident jest rekomendowany istotnym spó?kom grupy kapita?owej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych. 

Sk?ad Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X kadencji

Komitety Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.:

Komitet Audytu

Komitet Strategii i Rozwoju

Komitet Organizacji i Zarz?dzania 

Niezale?ni Cz?onkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.:

99福彩 石台县| 罗山县| 桑日县| 浑源县| 刚察县| 潜江市| 香河县| 荣成市| 共和县| 青河县| 静安区| 阆中市| 崇信县| 环江| 宣武区| 平谷区| 太白县| 屏边| 沙坪坝区| 陆丰市| 东阿县| 临安市| 多伦县| 礼泉县| 闽侯县| 独山县| 莱西市| 连山| 沈丘县| 左贡县| 祁门县| 蒙自县| 侯马市| 修武县| 彰化市| 突泉县| 镇宁| 共和县| 平潭县| 洛南县| 东源县|