Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

W odniesieniu do Grupy LOTOS S.A., spó?ki z wi?kszo?ciowym udzia?em Skarbu Państwa, w kwestii regu?y zmiany audytora maj? zastosowanie przepisy wydane przez Ministra Skarbu Państwa w zawarte Zarz?dzeniu nr 34  z dnia 29 wrze?nia 2008 r. zmienionym Zarz?dzeniem nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r., zmienionym Zarz?dzeniem nr 26 z 5 lipca 2016 r. Przywo?ane zarz?dzenia MSP okre?laj? szczegó?owo zasady i tryb wyboru bieg?ych rewidentów do badania sprawozdań finansowych jednoosobowych spó?ek Skarbu Państwa oraz spó?ek z wi?kszo?ciowym udzia?em Skarbu Państwa. Wybór bezstronnego i niezale?nego bieg?ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spó?ki nale?y do kompetencji rady nadzorczej.  Ca?o?? post?powania w zakresie wyboru bieg?ego rewidenta realizowana jest przez rad? nadzorcz?. W szczególno?ci post?powanie to obejmuje:  

a) okre?lenie kryteriów wyboru bieg?ego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego spó?ki,

b) przeprowadzenie procedury wyboru bieg?ego rewidenta,

c) upowa?nienie zarz?du (kierownika jednostki) do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

 

99福彩 长垣县| 长岛县| 专栏| 保亭| 岚皋县| 柳州市| 宜春市| 墨江| 永修县| 尼玛县| 吴江市| 九龙坡区| 锡林浩特市| 鹤山市| 乌苏市| 南皮县| 临泉县| 嘉禾县| 习水县| 吉隆县| 定西市| 南投市| 平罗县| 宜川县| 攀枝花市| 吴江市| 榕江县| 微山县| 通榆县| 邯郸县| 罗定市| 延吉市| 凌云县| 通榆县| 封丘县| 莱芜市| 武陟县| 龙岩市| 信丰县| 苏尼特左旗| 山东|