Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Raport nr 41/2019

Podpisanie Porozumienia wst?pnego dotycz?cego udzia?u w finansowaniu Projektu ?Polimery Police”

W nawi?zaniu do raportów bie??cych: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 pa?dziernika 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku oraz 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 13 grudnia 2019 roku Spó?ka wraz z Grup? Azoty S.A., Grup? Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. i Grup? Azoty Polyolefins S.A., podpisa?y Porozumienie wst?pne dotycz?ce warunków inwestycji w kapita? akcyjny oraz finansowania d?u?nego Projektu „Polimery Police” („Projekt”).  
Raport nr 39/2019

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego ?Polimery Police”

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 13 grudnia 2019 roku Spó?ka wraz z Grup? Azoty S.A., Grup? Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. i Grup? Azoty Polyolefins S.A., podpisa?y aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 37/2019

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka") informuje, ?e w Sprawozdaniu Zarz?du z Dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapita?owej za rok 2018 („Sprawozdania”), b?d?cym sk?adow? skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, opublikowanego 12 marca 2019 roku, jest zawarty b??d w zakresie liczby cz?onków niezale?nych Komitetu Audytu Spó?ki.
Raport nr 30/2019

Korekta Skonsolidowanego raportu za 1 pó?rocze 2019

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e przy publikacji Raportu za 1 pó?rocze 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku omy?kowo nie za??czono Raportu Niezale?nego Bieg?ego Rewidenta z przegl?du ?ródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W za??czeniu w ramach korekty Spó?ka przekazuje Raport Niezale?nego Bieg?ego Rewidenta z przegl?du ?ródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Raport nr 24/2019

Podpisanie nowych umów kredytowych w ramach refinansowania kredytów zaci?gni?tych na finansowanie Programu 10+

Grupa LOTOS S.A. (“Spó?ka”), w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, informuje, ?e w dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum: ING Bank ?l?ski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. (Spó?ka Akcyjna), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Erste Group Bank AG podpisa?y nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaci?gni?tych na finansowanie Programu 10+.
Raport nr 19/2019

Wniosek akcjonariusza w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porz?dku obrad:
Raport nr 18

Wniosek akcjonariusza w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:
Raport nr 15/2019

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza (dzia?aj?cego w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza Spó?ki), reprezentuj?cego co najmniej jedn? dwudziest? kapita?u zak?adowego Spó?ki, o umieszczenie w porz?dku obrad ZWZ dodatkowych punktów w nast?puj?cym brzmieniu:
Raport nr 14

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

  Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.  
Raport nr 13

Aktualizacja informacji dotycz?cych realizacji projektu EFRA

Aktualizuj?c informacje podane do publicznej wiadomo?ci przez Grup? LOTOS S.A. („Spó?ka”; „Emitent”) w formie raportu bie??cego nr 31/2018 z dnia 31 pa?dziernika 2018 roku, Spó?ka informuje o podpisaniu przez spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i Generalnego Wykonawc? Projektu EFRA, firm? Kinetics Technology S.p.A. („KT”), aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzysz?cymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU)
Raport nr 9/2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego ?Polimery Police”

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu dzisiejszym : Spó?ka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej ??cznie „Stronami”, podpisa?y list intencyjny („List Intencyjny”) stanowi?cy podstaw? do rozpocz?cia rozmów w sprawie potencjalnego udzia?u Spó?ki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 7/2019

Wprowadzenie do obrotu gie?dowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, ?e na podstawie uchwa?y nr 178/2005 Zarz?du Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarz?d GPW uchwa?? nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowi? wprowadzi? z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu gie?dowego na rynku podstawowym 1 (jedn?) akcj? serii A Grupy LOTOS S.A. o warto?ci nominalnej 1 z? (jeden z?oty) ka?da, oznaczon? przez Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.
Raport nr 4/2019

Informacja o opó?nieniu docelowego zagospodarowania z?o?a B8

W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka’, „Emitent”) powzi??a informacj?, ?e przewidywany termin docelowego zagospodarowania z?o?a B8 uleg? zmianie. G?ówn? przyczyn? opó?nienia jest konieczno?? modyfikacji infrastruktury z?o?owej wynikaj?ca z b??dów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania z?o?a w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumuluj? si? w okresie bie??cym.  
Raport nr 32/2018

Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA

Nawi?zuj?c do raportu bie??cego nr 31/2018 z dnia  31.10.2018 roku, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bie??cym.
Raport nr 31

Aktualizacja informacji dotycz?cych realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA

Aktualizuj?c informacje podane do publicznej wiadomo?ci przez Grup? LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bie??cego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarz?d Emitenta informuje o: 1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie tre?ci projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informowa? w raporcie bie??cym nr 24/2015.), zawartej pomi?dzy spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisj? elektroniczn? oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.
Raport nr 30

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwarta? 2018 roku

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w Komentarzu Zarz?du Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwarta? 2018 roku b?d?cych elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapita?owej LOTOS za 3 kwarta? 2018 roku opublikowanego w dniu 30 pa?dziernika 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzeda?y segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omy?ki b??dnie wskazano wielko?? sprzeda?y Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozosta?ych wielko?ci opartych na tym parametrze.
Raport nr 25

Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie g?osów w Spó?ce

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu dzisiejszym powzi?? wiedz? o wp?yni?ciu do Spó?ki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó?kach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie g?osów w Spó?ce.          
Raport nr 19/2018

Tre?? uchwa?y podj?tej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

    Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku ("Spó?ka") informuje, ?e Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó?ki, obraduj?ce po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podj??o uchwa?? nr. 22. wyra?aj?c zgod? na planowane obj?cie i pokrycie udzia?ów w podwy?szonym kapitale zak?adowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowi?zaniem Zarz?du do przedk?adania Radzie Nadzorczej miesi?cznych sprawozdań z realizacji czynno?ci zwi?zanych z podwy?szeniem kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwa?y nr 22 zg?oszono sprzeciw do protoko?u. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki.
Raport nr 12/2018

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwo?anego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporz?dzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spó?ki, o umieszczenie w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów
Raport nr 9

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 8

Rekomendacja Zarz?du wraz z opini? Rady Nadzorczej w zakresie wyp?aty dywidendy

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e Zarz?d Spó?ki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podj?? uchwa?? w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó?ki podzia?u zysku netto Spó?ki za rok 2017, przeznaczaj?c kwot? w wysoko?ci 184 873 362,00 PLN na wyp?at? dywidendy, co oznacza, ?e proponowana dywidenda na 1 akcj? Spó?ki wynosi? b?dzie 1,00 PLN.
Raport nr 7/2018

Zmiany w sk?adzie Zarz?du Grupy LOTOS S.A.

W zwi?zku z zakończeniem post?powania kwalifikacyjnego na stanowiska Cz?onków Zarz?du Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) X wspólnej kadencji, Spó?ka informuje, i? w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróci?a okres trwania IX kadencji Zarz?du Grupy LOTOS S.A. poprzez odwo?anie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Cz?onków Zarz?du tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jaros?awa Paw?a Kawul?, jak równie? poprzez odwo?anie z dniem 21 maja br. delegacji Cz?onka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynno?ci Cz?onka Zarz?du Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powo?a?a do sk?adu Zarz?du X wspólnej kadencji
Raport nr 5/2018

Rozpocz?cie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) informuje, i? na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przyst?pi? do procesu badania due diligence Spó?ki przez PKN ORLEN S.A. Rozpocz?cie procesu jest zwi?zane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bie??cym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)
99福彩 襄城县| 旬邑县| 鹰潭市| 永春县| 玉门市| 庆云县| 东丽区| 五家渠市| 美姑县| 定远县| 贵州省| 乌恰县| 繁昌县| 沐川县| 新平| 股票| 松阳县| 五指山市| 长子县| 广宁县| 北碚区| 随州市| 郴州市| 青阳县| 四平市| 扬中市| 景宁| 延安市| 阿荣旗| 双柏县| 温州市| 阳春市| 民勤县| 宁化县| 义马市| 大英县| 陕西省| 濉溪县| 满城县| 太原市| 玉田县|