Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Raport nr 41/2019

Podpisanie Porozumienia wst?pnego dotycz?cego udzia?u w finansowaniu Projektu ?Polimery Police”

W nawi?zaniu do raportów bie??cych: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 pa?dziernika 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku oraz 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 13 grudnia 2019 roku Spó?ka wraz z Grup? Azoty S.A., Grup? Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. i Grup? Azoty Polyolefins S.A., podpisa?y Porozumienie wst?pne dotycz?ce warunków inwestycji w kapita? akcyjny oraz finansowania d?u?nego Projektu „Polimery Police” („Projekt”).  
Raport nr 39/2019

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego ?Polimery Police”

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 13 grudnia 2019 roku Spó?ka wraz z Grup? Azoty S.A., Grup? Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. i Grup? Azoty Polyolefins S.A., podpisa?y aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 37/2019

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka") informuje, ?e w Sprawozdaniu Zarz?du z Dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapita?owej za rok 2018 („Sprawozdania”), b?d?cym sk?adow? skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, opublikowanego 12 marca 2019 roku, jest zawarty b??d w zakresie liczby cz?onków niezale?nych Komitetu Audytu Spó?ki.
Raport nr 30/2019

Korekta Skonsolidowanego raportu za 1 pó?rocze 2019

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e przy publikacji Raportu za 1 pó?rocze 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku omy?kowo nie za??czono Raportu Niezale?nego Bieg?ego Rewidenta z przegl?du ?ródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W za??czeniu w ramach korekty Spó?ka przekazuje Raport Niezale?nego Bieg?ego Rewidenta z przegl?du ?ródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Raport nr 24/2019

Podpisanie nowych umów kredytowych w ramach refinansowania kredytów zaci?gni?tych na finansowanie Programu 10+

Grupa LOTOS S.A. (“Spó?ka”), w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, informuje, ?e w dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum: ING Bank ?l?ski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. (Spó?ka Akcyjna), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Erste Group Bank AG podpisa?y nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaci?gni?tych na finansowanie Programu 10+.
Raport nr 19/2019

Wniosek akcjonariusza w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porz?dku obrad:
Raport nr 18

Wniosek akcjonariusza w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:
Raport nr 15/2019

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza (dzia?aj?cego w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza Spó?ki), reprezentuj?cego co najmniej jedn? dwudziest? kapita?u zak?adowego Spó?ki, o umieszczenie w porz?dku obrad ZWZ dodatkowych punktów w nast?puj?cym brzmieniu:
Raport nr 14

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

  Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.  
Raport nr 13

Aktualizacja informacji dotycz?cych realizacji projektu EFRA

Aktualizuj?c informacje podane do publicznej wiadomo?ci przez Grup? LOTOS S.A. („Spó?ka”; „Emitent”) w formie raportu bie??cego nr 31/2018 z dnia 31 pa?dziernika 2018 roku, Spó?ka informuje o podpisaniu przez spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i Generalnego Wykonawc? Projektu EFRA, firm? Kinetics Technology S.p.A. („KT”), aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzysz?cymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU)
Raport nr 9/2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego ?Polimery Police”

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu dzisiejszym : Spó?ka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zak?ady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej ??cznie „Stronami”, podpisa?y list intencyjny („List Intencyjny”) stanowi?cy podstaw? do rozpocz?cia rozmów w sprawie potencjalnego udzia?u Spó?ki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 7/2019

Wprowadzenie do obrotu gie?dowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, ?e na podstawie uchwa?y nr 178/2005 Zarz?du Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarz?d GPW uchwa?? nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowi? wprowadzi? z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu gie?dowego na rynku podstawowym 1 (jedn?) akcj? serii A Grupy LOTOS S.A. o warto?ci nominalnej 1 z? (jeden z?oty) ka?da, oznaczon? przez Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.
Raport nr 4/2019

Informacja o opó?nieniu docelowego zagospodarowania z?o?a B8

W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka’, „Emitent”) powzi??a informacj?, ?e przewidywany termin docelowego zagospodarowania z?o?a B8 uleg? zmianie. G?ówn? przyczyn? opó?nienia jest konieczno?? modyfikacji infrastruktury z?o?owej wynikaj?ca z b??dów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania z?o?a w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumuluj? si? w okresie bie??cym.  
99福彩 侯马市| 巍山| 丘北县| 兴宁市| 津南区| 安西县| 高密市| 龙胜| 寿光市| 克什克腾旗| 和静县| 手机| 龙里县| 韩城市| 枝江市| 吉木乃县| 贡山| 井陉县| 茌平县| 武夷山市| 永定县| 锡林浩特市| 高唐县| 德令哈市| 黎川县| 家居| 和龙市| 若羌县| 怀柔区| 曲阜市| 武鸣县| 白银市| 崇文区| 永清县| 扎鲁特旗| 遵化市| 洛隆县| 耿马| 兴宁市| 邵阳市| 济南市|