Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Raport nr 32/2018

Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA

Nawi?zuj?c do raportu bie??cego nr 31/2018 z dnia  31.10.2018 roku, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bie??cym.
Raport nr 31

Aktualizacja informacji dotycz?cych realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA

Aktualizuj?c informacje podane do publicznej wiadomo?ci przez Grup? LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bie??cego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarz?d Emitenta informuje o: 1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie tre?ci projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? g?ównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informowa? w raporcie bie??cym nr 24/2015.), zawartej pomi?dzy spó?k? zale?n? Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisj? elektroniczn? oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.
Raport nr 30

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwarta? 2018 roku

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w Komentarzu Zarz?du Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwarta? 2018 roku b?d?cych elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapita?owej LOTOS za 3 kwarta? 2018 roku opublikowanego w dniu 30 pa?dziernika 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzeda?y segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omy?ki b??dnie wskazano wielko?? sprzeda?y Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozosta?ych wielko?ci opartych na tym parametrze.
Raport nr 25

Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie g?osów w Spó?ce

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu dzisiejszym powzi?? wiedz? o wp?yni?ciu do Spó?ki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó?kach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie g?osów w Spó?ce.          
Raport nr 19/2018

Tre?? uchwa?y podj?tej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

    Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku ("Spó?ka") informuje, ?e Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó?ki, obraduj?ce po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podj??o uchwa?? nr. 22. wyra?aj?c zgod? na planowane obj?cie i pokrycie udzia?ów w podwy?szonym kapitale zak?adowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowi?zaniem Zarz?du do przedk?adania Radzie Nadzorczej miesi?cznych sprawozdań z realizacji czynno?ci zwi?zanych z podwy?szeniem kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwa?y nr 22 zg?oszono sprzeciw do protoko?u. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki.
Raport nr 12/2018

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwo?anego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporz?dzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spó?ki, o umieszczenie w porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów
Raport nr 9

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 8

Rekomendacja Zarz?du wraz z opini? Rady Nadzorczej w zakresie wyp?aty dywidendy

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e Zarz?d Spó?ki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podj?? uchwa?? w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó?ki podzia?u zysku netto Spó?ki za rok 2017, przeznaczaj?c kwot? w wysoko?ci 184 873 362,00 PLN na wyp?at? dywidendy, co oznacza, ?e proponowana dywidenda na 1 akcj? Spó?ki wynosi? b?dzie 1,00 PLN.
Raport nr 7/2018

Zmiany w sk?adzie Zarz?du Grupy LOTOS S.A.

W zwi?zku z zakończeniem post?powania kwalifikacyjnego na stanowiska Cz?onków Zarz?du Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) X wspólnej kadencji, Spó?ka informuje, i? w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróci?a okres trwania IX kadencji Zarz?du Grupy LOTOS S.A. poprzez odwo?anie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Cz?onków Zarz?du tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jaros?awa Paw?a Kawul?, jak równie? poprzez odwo?anie z dniem 21 maja br. delegacji Cz?onka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynno?ci Cz?onka Zarz?du Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powo?a?a do sk?adu Zarz?du X wspólnej kadencji
Raport nr 5/2018

Rozpocz?cie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) informuje, i? na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przyst?pi? do procesu badania due diligence Spó?ki przez PKN ORLEN S.A. Rozpocz?cie procesu jest zwi?zane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bie??cym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)
99福彩 登封市| 曲靖市| 望奎县| 晋城| 成都市| 桦南县| 安西县| 天长市| 青海省| 杨浦区| 邵阳市| 横山县| 秦皇岛市| 井冈山市| 绥德县| 长顺县| 苗栗县| 大埔区| 神池县| 长岭县| 永丰县| 南乐县| 通城县| 五常市| 昌都县| 来凤县| 丰原市| 六安市| 雅安市| 周宁县| 汾阳市| 西充县| 辽宁省| 射洪县| 阜新市| 永定县| 普定县| 花垣县| 沛县| 沙坪坝区| 淮滨县|