Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Raport nr 14

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

  Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.  
Raport nr 8/2017

Wprowadzenie zmian do tre?ci projektów uchwa? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) podaje do publicznej wiadomo?ci zmienione projekty uchwa? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które odb?dzie si? 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135. 
Raport nr 5/2017

Wprowadzenie zmiany do porz?dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) podaje do publicznej wiadomo?ci nowy porz?dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które rozpocznie si? w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135, zmieniony na ??danie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotycz?cy zmian zwi?zanych ze Statutem Spó?ki.
Raport nr 4/2017

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spó?ek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spó?ki, a tak?e §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarz?du, zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
99福彩 合阳县| 马尔康县| 永吉县| 汝州市| 鄱阳县| 庄河市| 盐池县| 贡嘎县| 商河县| 阿坝| 桃江县| 刚察县| 亳州市| 祥云县| 耿马| 荣成市| 延长县| 长顺县| 北川| 永吉县| 文水县| 木兰县| 阳原县| 乌拉特前旗| 株洲县| 竹山县| 海城市| 毕节市| 南宁市| 寿宁县| 平山县| 武城县| 蓝田县| 莲花县| 浦县| 横山县| 西丰县| 永城市| 星子县| 西乌珠穆沁旗| 含山县|