Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Raport nr 14

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

  Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.  
Raport nr 8/2017

Wprowadzenie zmian do tre?ci projektów uchwa? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) podaje do publicznej wiadomo?ci zmienione projekty uchwa? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które odb?dzie si? 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135. 
Raport nr 5/2017

Wprowadzenie zmiany do porz?dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spó?ka’) podaje do publicznej wiadomo?ci nowy porz?dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które rozpocznie si? w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135, zmieniony na ??danie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotycz?cy zmian zwi?zanych ze Statutem Spó?ki.
Raport nr 4/2017

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spó?ek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spó?ki, a tak?e §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarz?du, zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 45/2016

Wprowadzenie zmiany do porz?dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 44/2016 z dnia 25 listopada 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomo?ci nowy porz?dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które rozpocznie si? w dniu  22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135, zmieniony na ??danie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotycz?cy zmian w sk?adzie Rady Nadzorczej.
Raport nr 44/2016

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 400 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 36/2016

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwa?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 400 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Raport nr 31/2016

Powo?anie Cz?onków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupe?niaj?ca i aktualizacja

W uzupe?nieniu raportów bie??cych nr 27/2016 oraz 29/2016 z dnia 28.06.2016 Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) podaje ?yciorys pani Beaty Koz?owskiej – Chy?a i pozosta?e wymagane prawem informacje na temat nowo powo?anych cz?onków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji – pani Agnieszki Szklarczyk – Mierzwy, pani Beaty Koz?owskiej – Chy?a oraz pana Mariusza Goleckiego.
Raport nr 29/2016

Zmiany w sk?adzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powo?a?o Cz?onka Rady Nadzorczej, Pani? Beat? Koz?owsk?-Chy?? na stanowisko przewodnicz?cego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. Jednocze?nie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwo?a?o Pana Cezarego Krasodomskiego ze sk?adu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powo?uj?c w jego miejsce Pana Mariusza Jerzego Goleckiego.
Raport nr 23/2016

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko zwi?zany z cz?onkiem Rady Nadzorczej Spó?ki

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. ("Spó?ka") informuje, ?e w dniu 10.06.2016 r. Grupa LOTOS S.A. otrzyma?a zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spó?ki dokonanych przez PZU ?ycie S.A., jako podmiot blisko zwi?zany z Cz?onkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - Pani? Beat? Koz?owsk? – Chy?a, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z pó?n. zm.). Pani Beata Koz?owska – Chy?a jest cz?onkiem organu zarz?dzaj?cego PZU ?ycie S.A. ??czna warto?? tych transakcji przekroczy?a 5 000 EUR, wg kursów ?rednich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.
Raport nr 22/2016

Rozpatrzenie skargi na decyzj? Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

W nawi?zaniu do raportów bie??cych: nr 29/2015 z dnia 14 pa?dziernika 2015 roku, nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku oraz nr 8/2016 z 4 lutego 2016 roku Zarz?d Grupy LOTOS S.A. ("Spó?ka") informuje, i? w dniu 8 czerwca 2016 roku Wojewódzki S?d Administracyjny w Gdańsku oddali? skarg? Spó?ki na decyzj? Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w przedmiocie rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesi?ce 2010 roku.
Raport nr 21/2016

Wprowadzenie zmiany do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ??danie akcjonariusza

Zarz?d Spó?ki Grupa Lotos S.A. z siedzib? w Gdańsku („Spó?ka”) podaje do publicznej wiadomo?ci nowy porz?dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki, które rozpocznie si? w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135, zmieniony na ??danie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotycz?cy zmian w sk?adzie Rady Nadzorczej.
Raport nr 19/2016

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.  
Raport nr 14/2016

Zmiany w sk?adzie Zarz?du Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, i? w dniu 13 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, odwo?a?a ze sk?adu Zarz?du pana Paw?a Olechnowicza – Prezesa Zarz?du (z dniem 13 kwietnia 2016 r.) oraz panów Marka Soko?owskiego – Wiceprezesa Zarz?du ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniewa Paszkowicza – Wiceprezesa ds. Poszukiwawczo-Wydobywczych (z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikaj?cego ze stosunku pracy).
Raport nr 11/2016

Zawarcie umów o warto?ci znacz?cej pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Varo Energy Supply Trading B.V.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w okresie ostatnich 12 miesi?cy, do 18.03.2016r., Grupa LOTOS zawar?a z Varo Energy Supply Trading B.V. umowy, których ??czna warto?? wynios?a ok. 193 mln USD netto (tj. ok. 731 mln PLN wg ?redniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18.03.2016 r.) i osi?gn??a warto?? umowy znacz?cej, przekraczaj?c 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS.
Raport nr 9/2016

Szacunki wybranych czynników maj?cych istotny wp?yw na skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za 4 kwarta? 2015 roku.

W zwi?zku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, zwi?zanymi g?ównie z obni?k? notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem  si? kursu USD, w szczególno?ci wzgl?dem PLN, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych elementów wp?ywaj?cych na skonsolidowany wynik Grupy Kapita?owej LOTOS
Raport nr 8/2016

Z?o?enie skargi na decyzj? Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 29/2015 z dnia 14 pa?dziernika 2015 roku oraz raportu bie??cego nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o z?o?eniu skargi do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Gdańsku na decyzj? Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymuj?c? w mocy decyzj? wydan? przez Dyrektora Urz?du Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”). 
Raport nr 43/2015

Finalizacja nabycia aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zgodnie z umow? zawart? pomi?dzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 30/2015 z dnia 31 pa?dziernika 2015 roku oraz raportu bie??cego nr 35/2015 roku z dnia 22 grudnia 2015 , dotycz?cych umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej warto?ci w obszarze Sleipner na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spó?k? zale?n? Emitenta, nale??c? do Grupy Kapita?owej LOTOS Petrobaltic), Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? w dniu 31 grudnia 2015 r. powzi?? informacj? o finalizacji nabycia aktywów obj?tych ww. umow?.
Raport nr 40/2015

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 400 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 27 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 35/2015

Spe?nienie warunków zawieszaj?cych umow? o nabyciu aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zawart? pomi?dzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS zwi?zanych z pozyskaniem norweskich zgód administracyjnych

W uzupe?nieniu raportu bie??cego nr 30/2015 z dnia 31 pa?dziernika 2015 roku, dotycz?cego umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej warto?ci w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spó?k? zale?n? Emitenta, nale??c? do Grupy Kapita?owej LOTOS Petrobaltic), Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? w dniu 22 grudnia 2015 r. powzi?? informacj? o spe?nieniu  warunków zawieszaj?cych ww. umow?, zwi?zanych z  uzyskaniem wymaganych zgód administracyjnych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy w Norwegii. Zamkni?cie transakcji planowane jest do  31 grudnia 2015 roku.
Raport nr 34/2015

Informacje uzupe?niaj?ce o zakończonej subskrypcji akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

W uzupe?nieniu do tre?ci raportu bie??cego nr 45/2014 z dnia 12.12.2014 r. w zakresie podania do publicznej wiadomo?ci informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotycz?cych kosztów zwi?zanych z przeprowadzon? ofert? publiczn? akcji zwyk?ych na okaziciela serii D, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje i? ??czne koszty emisji Akcji serii D ostatecznie wynios?y 23 538 tys. PLN netto, w tym:
Raport nr 32/2015

Zastawy na aktywach o warto?ci znacz?cej

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 20/2015 Zarz?d Grupy Lotos S.A. („Spó?ka”, „Emitent”) informuje, ?e w dniu 12.11.2015 r. powzi?? informacj?, i? w dniu 3.11.2015 r. dokonano dwóch wpisów w Rejestrze Zastawów, prowadzonym przez S?d Rejonowy Gdańsk Pó?noc w Gdańsku, Wydzia? IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawów rejestrowych na 100% udzia?ów w spó?ce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., jednostki zale?nej Emitenta („Zastawca”)
Raport nr 31/2015

Zastaw na aktywach o warto?ci znacz?cej

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 20/2015 Zarz?d Grupy Lotos S.A. („Spó?ka”, „Emitent”) informuje, ?e w dniu 9.11.2015 r. powzi?? informacj?, i? w dniu 2.11.2015 r. dokonano wpisu w Rejestrze Zastawów, prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk Pó?noc w Gdańsku, Wydzia? IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na 100% udzia?ów w spó?ce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., jednostki zale?nej Emitenta („Zastawca”).
Raport nr 30/2015

Nabycie aktywów o znacznej warto?ci przez LOTOS Exploration and Production Norge na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”, „Emitent”) informuje, i? w dniu 31 pa?dziernika 2015 roku powzi?? informacj? o obustronnym podpisaniu pomi?dzy LOTOS Exploration and Production Norge AS („LOTOS Norge”), spó?k? zale?n? Emitenta, nale??c? do Grupy Kapita?owej LOTOS Petrobaltic, a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS z siedzib? w Stavanger, w Norwegii, umowy z dnia 30 pa?dziernika 2015 roku dotycz?cej nabycia pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Raport nr 29/2015

Szacunki wybranych czynników maj?cych wp?yw na wynik skonsolidowany Grupy Kapita?owej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 14 pa?dziernika 2015 r. Spó?ka  z?o?y?a do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwo?ania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urz?du Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”), w których organ ten okre?li? Spó?ce wysoko?? zobowi?zania w podatku od towarów i us?ug za okres styczeń – grudzień 2010 r. i styczeń – grudzień 2011 r. oraz wykaza? zaleg?o?ci w kwocie 48,4 mln z? za rok 2010 i 112,5 mln z? za rok 2011.
Raport nr 28/2015

Spe?nienie wszystkich warunków zawieszaj?cych uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych

W uzupe?nieniu raportów bie??cych nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz nr 27/2015 z dnia 7 wrze?nia 2015 roku, dotycz?cych, m.in. zawarcia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zale?ny Grupy LOTOS S.A., umowy kredytowej z konsorcjum instytucji finansowych, w sk?ad którego wchodz?: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Agent kredytu”), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A., Powszechny Zak?ad Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zak?ad Ubezpieczeń na ?ycie S.A. oraz Société Générale, na finansowanie realizacji Programu EFRA,
Raport nr 26/2015

Zawarcie umowy sprzeda?y koksu

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”, „Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 21 sierpnia 2015 r., spó?ka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”,” Sprzedaj?cy”), kontrolowana przez Grup? LOTOS i spó?ka Oxbow Energy Solutions B.V. z siedzib? w Rotterdamie („Oxbow”, „Kupuj?cy”), zawar?y umow? sprzeda?y koksu wyprodukowanego przez instalacj? opó?nionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU), która powstaje w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. „Efektywna Rafinacja”).
Raport nr 24/2015

Zawarcie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budow? g?ównych instalacji Programu EFRA – umowa znacz?ca

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) informuje, ?e w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. „Efektywna Rafinacja”) w dniu 14 lipca 2015 r. spó?ka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”), kontrolowana przez Grup? LOTOS i spó?ka Kinetics Technology S.p.A. z siedzib? w Rzymie, spó?ka zale?na Maire Tecnimont Group, podpisa?y kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budow? w formule sta?ej ceny „pod klucz” trzech g?ównych instalacji Programu: 
Raport nr 21/2015

Tre?? uchwa? powzi?tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowi?o obrady po przerwie

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomo?ci tre?? uchwa?, podj?tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowi?o obrady po przerwie (patrz: raport bie??cy nr 16/2015),oraz informuje, ?e podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie zg?oszono sprzeciwu do protoko?u ani nie odst?piono od ?adnego z punktów porz?dku obrad.
Raport nr 10/2015

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 184.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? dnia 1 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 6/2015

Szacunki wybranych czynników maj?cych istotny wp?yw na skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za 4 kwarta? 2014 roku.

W zwi?zku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, zwi?zanymi g?ównie z obni?k? notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem  si? kursu USD, w szczególno?ci wzgl?dem PLN, Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych elementów wp?ywaj?cych na skonsolidowany wynik Grupy Kapita?owej LOTOS. 
Raport nr 3/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e na podstawie Uchwa?y Nr 27/15 Zarz?du Krajowego Depozytu Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”) z dnia 15 stycznia 2015 r. Zarz?d KDPW postanowi? dokona? rejestracji 55.000.000 (pi??dziesi?ciu pi?ciu milionów) akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki („Akcje Nowej Emisji”) w depozycie papierów warto?ciowych prowadzonym przez KDPW oraz nada? im kod PLLOTOS00025
Raport nr 45/2014

Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) w zwi?zku z zakończeniem subskrypcji oraz przydzia?em w dniu 9 grudnia 2014 r. 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki o warto?ci nominalnej 1 PLN ka?da („Akcje Nowej Emisji”) przeprowadzonej na podstawie uchwa?y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki z dnia 8 wrze?nia 2014 r. w sprawie podwy?szenia kapita?u zak?adowego spó?ki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania si? o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie?d? Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spó?ki, a tak?e upowa?nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spó?ki, której tre?? zosta?a podana do publicznej wiadomo?ci w raporcie bie??cym nr 19/2014 z dnia 8 wrze?nia 2014 r., podaje do publicznej wiadomo?ci nast?puj?ce informacje:
Raport nr 44/2014

Informacja o wprowadzeniu do obrotu gie?dowego praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 11 grudnia 2014 r. powzi?? wiadomo?? o uchwale Zarz?du Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1396/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., na podstawie której Zarz?d GPW postanowi? wprowadzi? z dniem 12 grudnia 2014 r. w trybie zwyk?ym do obrotu gie?dowego na rynku podstawowym 55,000,000 praw do akcji
Raport nr 43/2014

Rejestracja praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e na podstawie Uchwa?y Nr 1041/14 Zarz?du Krajowego Depozytu Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”)  z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarz?d KDPW postanowi? zarejestrowa? w depozycie papierów warto?ciowych prowadzonym przez KDPW 55.000.000 (pi??dziesi?t pi?? milionów) praw do akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki oraz oznaczy? je kodem PLLOTOS00074.
Raport nr 41/2014

Zakończenie oferty publicznej oraz przydzia? akcji na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o doj?ciu do skutku oferty publicznej i emisji 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D o warto?ci nominalnej 1 (jeden) PLN ka?da ("Akcje Nowej Emisji") wyemitowanych na podstawie uchwa?y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki z dnia 8 wrze?nia 2014 r. w sprawie podwy?szenia kapita?u zak?adowego spó?ki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania si? o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie?d? Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spó?ki, a tak?e upowa?nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spó?ki, której tre?? zosta?a podana do publicznej wiadomo?ci w raporcie bie??cym nr 19/2014 z dnia 8 wrze?nia 2014 r. 
Raport nr 36/2014

Zatwierdzenie przez Komisj? Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporz?dzonego w zwi?zku z informacj? dotycz?c? z?o?enia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 35/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. informuje, ?e w dniu 21 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a aneks nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Spó?ki („Aneks nr 2”) dotycz?cy z?o?enia przez Skarb Państwa zapisu na wszystkie przys?uguj?ce mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Spó?ki. 
Raport nr 35/2014

Z?o?enie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. w zwi?zku z informacj? dotycz?c? z?o?enia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w zwi?zku z publikacj? w dniu 20 listopada 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa informacji, ?e Minister Skarbu Państwa dzia?aj?c w imieniu Skarbu Państwa z?o?y (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przys?uguj?ce mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Spó?ki, Spó?ka w dniu 20 listopada 2014 r. z?o?y?a do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Spó?ki zatwierdzonego 7 listopada 2014 r. („Prospekt”).
Raport nr 33/2014

Zatwierdzenie przez Komisj? Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporz?dzonego w zwi?zku z informacj? dotycz?c? udzia?u Skarbu Państwa w ofercie publicznej akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 31/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. informuje, ?e w dniu 14 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Spó?ki („Aneks nr 1”) dotycz?cy udzia?u Skarbu Państwa w ofercie publicznej akcji serii D Spó?ki.
Raport nr 32/2014

Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e na podstawie Uchwa?y Nr 956/14 z dnia 14 listopada 2014 r. Zarz?d Krajowego Depozytu Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”) postanowi? zarejestrowa? w depozycie papierów warto?ciowych prowadzonym przez KDPW 129.873.362 (sto dwadzie?cia dziewi?? milionów osiemset siedemdziesi?t trzy tysi?ce trzysta sze??dziesi?t dwa) jednostkowe prawa poboru akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki, dla których dniem prawa poboru jest 18 listopada 2014 r. i nada? im kod PLLOTOS00058.
Raport nr 31/2014

Z?o?enie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. w zwi?zku z informacj? dotycz?c? udzia?u Skarbu Państwa w ofercie akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w zwi?zku z publikacj? w dniu 13 listopada 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa informacji, ?e Skarb Państwa zamierza wykona? wszystkie przys?uguj?ce mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji serii D Spó?ki, Spó?ka w dniu 13 listopada 2014 r. z?o?y?a do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Spó?ki zatwierdzonego 7 listopada 2014 r. („Prospekt”).
Raport nr 30/2014

Zawarcie umowy gwarantowania emisji przez Grup? LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 12 listopada 2014 r., w zwi?zku z ofert? publiczn? 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki („Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru („Oferta”), Spó?ka zawar?a z Société Générale, z siedzib? w Pary?u, Powszechn? Kas? Oszcz?dno?ci Bank Polski Spó?ka Akcyjna Oddzia? – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, z siedzib? w Warszawie („Wspó?oferuj?cy”), Bankiem Zachodnim WBK S.A., z siedzib? we Wroc?awiu, ING Bank N.V., z siedzib? w Amsterdamie, UniCredit CAIB Poland S.A., z siedzib? w Warszawie (wraz ze Wspó?oferuj?cymi, „Gwaranci Oferty”) oraz ING Securities S.A., z siedzib? w Warszawie (??cznie z Gwarantami Oferty, „Mened?erowie”) umow? gwarantowania emisji („Umowa Gwarantowania Emisji”).
Raport nr 29/2014

Publikacja prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji oferowanych przez Grup? LOTOS S.A., ich ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji przypadaj?cej na jedno jednostkowe prawo poboru

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”), w zwi?zku z zatwierdzeniem przez Komisj? Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r. prospektu emisyjnego akcji Spó?ki („Prospekt”), o czym Spó?ka poinformowa?a w raporcie bie??cym nr 28/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., informuje o udost?pnieniu Prospektu do publicznej wiadomo?ci w dniu 13 listopada 2014 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spó?ki (www.lotos.pl)
Raport nr 28/2014

Zatwierdzenie przez Komisj? Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje, ?e w dniu 7 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a prospekt emisyjny Spó?ki sporz?dzony na potrzeby oferty publicznej do 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D o warto?ci nominalnej 1,00 PLN ka?da oraz ubiegania si? o dopuszczenie i wprowadzenie 129.873.362 jednostkowych praw poboru akcji serii D, do 55.000.000 praw do akcji serii D oraz do 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D do obrotu na rynku podstawowym Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A.
Raport nr 25/2014

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 129.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1,2,5 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? 25 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 24/2014

Przed?u?enie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS S.A.” lub „Spó?ka”) informuje, i? w dniu 29.10.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sze?ciu banków, w sk?ad którego wchodz?: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzib? w Warszawie, - MBANK S.A. z siedzib? w Warszawie, - ING BANK ?L?SKI S.A. z siedzib? w Katowicach, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzib? w Pary?u, - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzib? w Warszawie, oraz  - BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzib? we Wroc?awiu, zawar?y umow? zmieniaj?c?, przed?u?aj?c? o 12 miesi?cy, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r., umow? kredytow? na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. zawart? w dniu 10 pa?dziernika 2012 r. (raport bie??cy Spó?ki nr 32/2012 z dnia 10 pa?dziernika 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 pa?dziernika 2012 r.), zmienion? w dniu 7 listopada 2013 r. (raport bie??cy Spó?ki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. oraz nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny udzielony Spó?ce przez banki wskazane powy?ej na ??czn? kwot? 400 milionów USD (tj.1 328 milionów PLN wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia 29 pa?dziernika 2014 r.).  
Raport nr 23/2014

Asymilacja 7.020 akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW

W nawi?zaniu do raportu bie??cego Grupy LOTOS S.A. nr 22/2014 z dnia 17 pa?dziernika 2014 r.  Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e Zarz?d Krajowego Depozytu Papierów Warto?ciowych S.A. („KDPW”) uchwa?? nr 884/14 z dnia 20 pa?dziernika 2014 r. postanowi? dokona? w dniu 24 pa?dziernika 2014 r. asymilacji 7.020 (siedmiu tysi?cy dwudziestu) akcji zwyk?ych na okaziciela spó?ki Grupa LOTOS S.A., powsta?ych po zamianie w dniu 24 pa?dziernika 2014 r. 7.020 akcji zwyk?ych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 129.804.251 (stu dwudziestoma dziewi?cioma milionami o?miuset czterema tysi?cami dwustu pi??dziesi?cioma jeden) akcjami zwyk?ymi na okaziciela spó?ki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje obj?te asymilacj? otrzymuj? kod PLLOTOS00025.
Raport nr 17/2014

Zawarcie umów dotycz?cych finansowania zagospodarowania z?o?a B8

W dniu 25 sierpnia 2014 roku, B8 Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Baltic Spó?ka komandytowo-akcyjna („Spó?ka Celowa B8”), spó?ka po?rednio zale?na, poprzez LOTOS Petrobaltic S.A. („LOTOS Petrobaltic”), Grupy LOTOS S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. („PIR”), Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) i Bank Pekao S.A. („Bank Pekao”) zawar?y nast?puj?ce umowy dotycz?ce finansowania zagospodarowania z?o?a ropy naftowej B8 na Morzu Ba?tyckim: Umow? Programu Emisji Obligacji Senioralnych oraz Umow? Programu Emisji Obligacji Podporz?dkowanych.
Raport nr 15/2014

Zawi?zanie odpisu aktualizuj?cego warto?? nak?adów inwestycyjnych na z?o?e YME

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o zamiarze uwzgl?dnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spó?ki za pierwsze pó?roczne 2014 roku odpisu aktualizuj?cego warto?? nak?adów inwestycyjnych poniesionych na z?o?e YME w wysoko?ci 545 mln z?otych, dokonanego na dzień 30 czerwca 2014 r. Szacunkowy wp?yw w/w odpisu na skonsolidowany wynik netto za pierwsze pó?rocze 2014 roku wyniesie 191 mln z?otych.
Raport nr 13/2014

Termin i porz?dek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 129.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1,2,5 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? 8 wrze?nia 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 7/2014

Termin i porz?dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. z siedzib? w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Gdańsk – Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 129.873.362 z? (w ca?o?ci op?acony), NIP 583-000-09-60 dzia?aj?c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spó?ek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spó?ki zwo?uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odb?dzie si? 30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spó?ki w Gdańsku, ul. Elbl?ska 135.
Raport nr 28/2013

Spe?nienie warunku zawieszaj?cego wej?cie w ?ycie Umowy zmieniaj?cej do Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

W dniu 28 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. przekaza?a do BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A., pe?ni?cego rol? Agenta kredytu (szerzej: raport bie??cy nr 27/2013) uchwa?? Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o wyra?eniu zgody na przed?u?enie terminu obowi?zywania i zmian? postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/2013

Przed?u?enie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spó?ka”) informuje, i? w dniu 7 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum pi?ciu banków, w sk?ad którego wchodz?: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzib? w Warszawie, - BRE BANK S.A. z siedzib? w Warszawie, -  ING BANK ?L?SKI S.A. z siedzib? w Katowicach, - NORDEA BANK AB (publ) z siedzib? w Sztokholmie, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzib? w Pary?u, podpisa?y umow? zmieniaj?c?, przed?u?aj?c? o 12 miesi?cy, tj. do dnia 20 grudnia 2014 r. umow? kredytow? na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawart? w dniu 10 pa?dziernika 2012 r. (raport bie??cy Grupy LOTOS S.A. nr 32/2012 z dnia 10 pa?dziernika 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 pa?dziernika 2012 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny na ??czn? kwot? 400 milionów USD (tj. 1 233 milionów PLN wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia 7 listopada 2013 r.).
Raport nr 26/2013

Podpisanie umowy warunkowej przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN) w sprawie zakupu aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – zamkni?cie opó?nienia

W dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2013 roku Zarz?d Grupy LOTOS S.A. kończy okres opó?nienia dla informacji o podpisaniu umowy warunkowej dnia 18 pa?dziernika 2013 roku przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN), podmiot zale?ny spó?ki LOTOS Petrobaltic, z Centrica Norge, podmiotem zale?nym brytyjskiej spó?ki Centrica Plc., w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Raport nr 11/2013

Przekroczenie 5% ogólnej liczby g?osów w spó?ce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w dniu dzisiejszym powzi?? informacj?, i? w wyniku nabycia akcji spó?ki Grupa LOTOS S.A. (Spó?ki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 kwietnia 2013 roku, fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) zwi?kszy? stan posiadania akcji Spó?ki powy?ej 5% g?osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spó?ki.  
Raport nr 42/2012

Zawarcie umowy na sprzeda? paliwa lotniczego pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a LOTOS Tank Sp. z o.o.

21.12.2012r. Grupa LOTOS oraz LOTOS Tank zawar?y na czas nieokre?lony umow?, której przedmiotem jest sprzeda? paliwa lotniczego przez Grup? LOTOS? na rzecz LOTOS Tank (spó?ka w 100% zale?na od Grupy LOTOS). Szacunkowa warto?? umowy w okresie 5 lat jej obowi?zywania wynosi ok. 2 500 mln z? i osi?ga warto?? umowy znacz?cej, przekraczaj?c 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS.
Raport nr 32/2012

Zawarcie umowy kredytowej na refinansowanie obecnego kredytu przeznaczonego na finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

W dniu 10.10.2012r. Grupa LOTOS oraz konsorcjum pi?ciu banków, w sk?ad którego wchodz?: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzib? w Warszawie,- BRE BANK S.A. z siedzib? w Warszawie,- ING BANK ?L?SKI S.A. z siedzib? w Katowicach,- NORDEA BANK AB (publ) z siedzib? w Sztokholmie, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzib? w Pary?u, podpisa?y umow? kredytow?, na mocy której zrefinansowany zostanie obecny kredyt przeznaczony na finansowanie zapasów Spó?ki, udzielony Grupie LOTOS na podstawie umowy kredytowej z 20.12.2007r. z pó?niejszymi zmianami przez konsorcjum banków w sk?ad którego wchodz?: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzib? w Warszawie, POWSZECHNA KASA OSZCZ?DNO?CI BANK POLSKI S.A. z siedzib? w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzib? w Warszawie oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzib? w Gdyni (raport bie??cy Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z 20.12.2007r. oraz raport bie??cy Grupy LOTOS S.A. nr 27/2011 z 23.08.2011 r.).
Raport nr 38/2011

Umowy zawarte pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Grup? Kapita?ow? Neste Oil

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, ?e w zwi?zku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2011 r. umowy pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Neste Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie ??czna warto?? umów pomi?dzy Emitentem a Grup? Kapita?ow? Neste Oil zawartych w okresie od przekazania raportu bie??cego nr 29/2011 z dnia 19 pa?dziernika br.  wynios?a ok. 1,5 mld PLN i osi?gn??a warto?? umowy znacz?cej, przekraczaj?c 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 38/2011

Umowy zawarte pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Grup? Kapita?ow? Neste Oil

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, ?e w zwi?zku z zawarciem w dniu 18 pa?dziernika 2011 r. umowy pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Neste Oil Oyj z siedzib? w Espoo ??czna warto?? umów zawartych pomi?dzy Emitentem a Grup? Kapita?ow? Neste Oil w okresie ostatnich 12 miesi?cy wynios?a ok. 702 mln PLN i osi?gn??a warto?? umowy znacz?cej przekraczaj?c warto?? 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS.
Raport nr 33/2011

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w zwi?zku z zawarciem w dniu 22 sierpnia 2011r. umowy pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a firm? Petraco Oil Company Ltd z siedzib? w Guernsey ??czna warto?? umów zawartych pomi?dzy ww. podmiotami w okresie od publikacji raportu bie??cego Grupy LOTOS nr 16/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. do dnia dzisiejszego, tj. do 22 sierpnia 2011r. wynios?a ok. 286,4 mln USD (tj. 828,9 mln PLN wg ?redniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 sierpnia 2011 roku) i osi?gn??a warto?? umowy znacz?cej przekraczaj?c warto?? 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS.
Raport nr 18/2011

Powo?anie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na VIII kadencj?

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. („Spó?ka”)  informuje, i? w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2011 r. do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. ósmej kadencji powo?ane zosta?y nast?puj?ce osoby: - Pani Ma?gorzata Hirszel - Cz?onek Rady Nadzorczej, - Pan Oskar Paw?owski – Cz?onek Rady Nadzorczej,  - Pan Micha? Rumiński – Cz?onek Rady Nadzorczej,  - Pani Ewa Sibrecht - O?ka– Cz?onek Rady Nadzorczej,  - Pan Rafa? Wardziński – Cz?onek Rady Nadzorczej, - Pan Leszek Starosta - Cz?onek Rady Nadzorczej.
Raport nr 9/2011

Odst?pienie LOTOS Exploration & Production Norge AS (EPN) od praw do koncesji poszukiwawczej PL 556

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2011 r. powzi?? informacj?, ?e spó?ka LOTOS E&P Norge (kontrolowana przez LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Emitent posiada 99,32,% kapita?u akcyjnego) zrezygnowa?a z przyznanych spó?ce podczas rundy koncesyjnej APA 2009 r. praw do  50%  udzia?u w koncesji  PL 556 zlokalizowanej na Morzu Norweskim.
Raport nr 5/2011

Przyznanie LOTOS Norge AS udzia?ów w koncesji PL 503B

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w dniu wczorajszym, tj. 18 stycznia 2011 r. w wyniku rozstrzygni?cia rundy prekwalifikacyjnej APA 2010 spó?ce LOTOS Exploration and Production Norge AS (w 100% zale?nej od LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 99,32,% kapita?u akcyjnego) przyznany zosta? 25% udzia? oraz status operatora w koncesji PL 503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego.
Raport nr 1/2011

Dopuszczenie i Wprowadzenie do obrotu gie?dowego akcji serii C Grupy LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e Zarz?d Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. uchwa?? Nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. postanowi? dopu?ci? do obrotu gie?dowego na rynku podstawowym 16.173.362 (szesna?cie milionów sto siedemdziesi?t trzy tysi?ce trzysta sze??dziesi?t dwie) akcje zwyk?e na okaziciela serii C spó?ki Grupa LOTOS S.A. o warto?ci nominalnej 1 z? (jeden z?oty) ka?da.
Raport nr 41/2009

Przekroczenie 5% ogólnej liczby g?osów w spó?ce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w dniu dzisiejszym powzi?? informacj?, i? w wyniku nabycia akcji spó?ki Grupa LOTOS S.A. (Spó?ki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 r., fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) sta? si? posiadaczem akcji Spó?ki, zapewniaj?cych powy?ej 5% g?osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spó?ki.
Raport nr 31/2009

Og?oszenie upad?o?ci obejmuj?cej likwidacj? maj?tku spó?ki Krak Gaz Sp. z o.o.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 17/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. informuje, i? w dniu dzisiejszym powzi?? informacj? o postanowieniu S?du Rejonowego dla Krakowa -  ?ródmie?cia Wydzia? VIII Gospodarczy do spraw upad?o?ciowych i naprawczych z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie og?oszenia upad?o?ci obejmuj?cej likwidacj? maj?tku spó?ki Krak Gaz Sp. z o.o. (ca?kowicie kontrolowanej przez LOTOS Gaz S.A., spó?k? w 100% zale?n? od Grupy LOTOS S.A.). 
Raport nr 25/2009

Umowy zawarte pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd na ??czn? warto?? umowy znacz?cej

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? ??czna warto?? umów zawartych pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd w okresie ostatnich 12 miesi?cy wynios?a  180,4 mln USD (tj. 563,6 mln z? wg ?redniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 lipca 2009 roku) i osi?gn??a warto?? znacz?c? tj. przekroczy?a warto?? 10% kapita?ów w?asnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 61/2008

Sprzeda? akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. przez Grup? LOTOS S.A.

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? w dniu 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawar?a z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg „Drogbud” Sp. z o.o. z siedzib? w Strzy?owie umow? sprzeda?y posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty „Glimar” S.A.Przedmiotem umowy jest sprzeda? 9.520.000 akcji Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. o warto?ci nominalnej 10 z? ka?da, które stanowi? 91,54% kapita?u akcyjnego tej spó?ki. Warto?? transakcji ustalono na poziomie 1 mln z?.
Raport nr 60/2008

Stanowisko Zarz?du Grupy LOTOS S.A. odno?nie sytuacji spó?ki

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 59/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku przekazuje informacje uzupe?niaj?ce dotycz?ce sytuacji finansowej spó?ki.Wp?yw zmiany kursów walutZdaniem Zarz?du istotne dynamiczne zmiany na rynkach walutowych obserwowane w ostatnim okresie nale?y oceni? korzystnie, ze wzgl?du na spadek warto?? walut, w których ponoszone s? wydatki inwestycyjne (EUR, PLN) przy jednoczesnym wzro?cie warto?? waluty w której denominowany jest kredyt oraz wyra?ona jest mar?a
Raport nr 56/2008

Finalizacja zakup udzia?ów w koncesji poszukiwawczej PL455

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 46/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku informuje, ?e po spe?nieniu wszystkich warunków zawieszaj?cych z dniem 31 pa?dziernika 2008 roku spó?ka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spó?ka w 100% zale?na od Petrobaltic S.A. w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 69% kapita?u akcyjnego) naby?a wszelkie prawa i obowi?zki zwi?zane z w?asno?ci? 20% udzia?ów w koncesji poszukiwawczej PL455 dotycz?cej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w po?udniowej cz??ci norweskiego sektora Morza Pó?nocnego.
Raport nr 55/2008

Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego - uzupe?nienie informacji

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 51/2008 z dnia 17 pa?dziernika 2008 roku w którym przekazane zosta?y dane odno?nie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. informuje i? w ww. raporcie uj?to poziomy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego na dzień 1 stycznia 2008 roku wynikaj?ce z udzia?ów w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych posiadanych przez spó?ki Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. na dzień 17 pa?dziernika 2008 roku.
Raport nr 52/2008

Rozszerzenie zakresu dwóch koncesji wydanych na rzecz spó?ki Petrobaltic S.A. na wydobycie gazu ziemnego ze z?ó? B6 oraz B4

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w dniu wczorajszym, tj. 16 pa?dziernika 2008r. powzi?? informacj?, i? spó?ka Petrobaltic S.A. (zale?na od Grupy LOTOS S.A. w 69%) otrzyma?a decyzje Ministra ?rodowiska w sprawie przed?u?enia okresu wa?no?ci koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze z?o?a B6 i w sprawie zmiany w okresie rozpocz?cia dzia?alno?ci obj?tej koncesjami na z?o?ach B6 oraz B4.
Raport nr 49/2008

Rejestracja podwy?szenia kapita?u zak?adowego jednostki zale?nej LOTOS Serwis Sp. z o.o.

W nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 43/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, ?e w dniu dzisiejszym powzi?? informacj? o zarejestrowaniu w dniu 17 wrze?nia 2008 roku przez S?d Rejonowy Gdańsk-Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, zmiany wysoko?ci kapita?u zak?adowego spó?ki zale?nej LOTOS Serwis Sp. z o.o.  
Raport nr 48/2008

Finalizacja zakupu udzia?ów w norweskich koncesjach wydobywczych

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego nr 23/2008 z dnia 20 maja 2008 roku informuje, ?e po spe?nieniu wszystkich warunków zawieszaj?cych z dniem 29 sierpnia 2008 roku spó?ka LOTOS E&P Norge AS naby?a wszelkie prawa i obowi?zki zwi?zane z w?asno?ci? 10% udzia?ów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Pó?nocnym. Zakupione koncesje obejmuj? z?o?e YME, znajduj?ce si? w odleg?o?ci 110 km od brzegu w po?udniowej cz??ci norweskiego sektora Morza Pó?nocnego, wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym.
Raport nr 1/2009

Obj?cie akcji nowej emisji przez Petrobaltic S.A. w LOTOS Exploration and Production Norge AS

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. informuje, i? w dniu 26 sierpnia 2008 roku Zarz?d Petrobaltic S.A. podj?? decyzj? o rozpocz?ciu procedury rejestracji kolejnego w tym roku (patrz raport bie??cy nr 22/2008 z dnia 19 maja 2008 r.) podniesienia kapita?u zak?adowego i obj?cia przez Petrobaltic S.A (spó?k? w 69% zale?n? od Grupy LOTOS S.A.) akcji w spó?ce LOTOS Exploration and Production Norge AS.
Raport nr 39/2008

Przyst?pienie Co?peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (dzia?aj?cego pod nazw? Rabobank Nederlands) do umowy kredytowej pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. i grup? instytucji finansowych oraz zwi?zanych z umow? kredytow? umów zabezpieczeń

Zarz?d Grupy LOTOS S.A. w nawi?zaniu do raportu bie??cego Grupy LOTOS S.A. nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku dotycz?cego podpisania pomi?dzy Grup? LOTOS S.A. a grup? instytucji finansowych umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i kapita?u obrotowego Grupy LOTOS S.A. oraz umów zabezpieczeń.
99福彩 东兰县| 定结县| 吉安县| 太和县| 望奎县| 呼图壁县| 平安县| 合山市| 青川县| 华安县| 始兴县| 花莲市| 启东市| 南京市| 富裕县| 晋江市| 黄冈市| 孝感市| 自治县| 临洮县| 庄浪县| 石渠县| 龙州县| 宝应县| 噶尔县| 齐河县| 怀仁县| 房产| 类乌齐县| 靖西县| 泗洪县| 昭觉县| 长顺县| 鄂伦春自治旗| 青龙| 方山县| 德保县| 平顶山市| 石台县| 明溪县| 栾城县|