Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Informacje podstawowe 

nazwa Grupa LOTOS S.A.
nazwa skrócona LTS
rynek notowań  g?ówny, GPW w Warszawie S.A.
sektor bran?owy paliwowy
segment  WIG20 
indeksy, w których sk?ad wchodz? akcje Spó?ki 

WIG20, WIG-Paliwa, RESPECT Index, MSCI, FTSM EM

 

W dniu 9 stycznia 2015 r. S?d Rejonowy Gdańsk-Pó?noc w Gdańsku, VII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego zarejestrowa?: (i) podwy?szenie kapita?u zak?adowego Spó?ki z kwoty 129.873.362 PLN do kwoty 184.873.362 PLN w drodze emisji 55.000.000 akcji zwyk?ych na okaziciela serii D Spó?ki o warto?ci nominalnej 1 PLN ka?da wyemitowanych na podstawie uchwa?y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki z dnia 8 wrze?nia 2014 r. w sprawie podwy?szenia kapita?u zak?adowego spó?ki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania si? o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie?d? Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spó?ki, a tak?e upowa?nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spó?ki.

 Struktura akcji wed?ug serii 

 Ilo?? akcji
akcje serii A 78 700 000
akcje serii B 35 000 000
akcje serii C 16 173 362
akcje serii D 55 000 000
Razem 184 873 362

 

Struktura akcjonariatu 

AkcjonariuszUdzia?

Skarb Państwa

53,19%
Pozostali akcjonariusze 46,81%
Razem 100,00%
99福彩 凯里市| 昆明市| 公主岭市| 闸北区| 明水县| 都江堰市| 石屏县| 阜新市| 沾益县| 满城县| 临安市| 百色市| 盐池县| 容城县| 涞源县| 喀什市| 土默特右旗| 鹰潭市| 响水县| 长子县| 南投县| 蒙自县| 巢湖市| 鹤岗市| 外汇| 蒲江县| 芜湖县| 高碑店市| 禄丰县| 屏东市| 辽中县| 蒙自县| 鄂尔多斯市| 张家界市| 满城县| 翼城县| 龙口市| 清远市| 九寨沟县| 青岛市| 桐城市|