Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Dane makro dla sektora rafineryjnego w grudniu 2019

W celu umo?liwienia oceny oddzia?ywania czynników zewn?trznych na wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS, Grupa LOTOS udost?pnia zestawienie danych makroekonomicznych, które stanowi? odzwierciedlenie koniunktury sektora rafineryjnego w Europie, tj.:

- notowania cen ropy Brent Dated, jako benchmarku dla cen wi?kszo?ci gatunków ropy naftowej w obrocie na rynku europejskim.
- notowania dyferencja?u Brent Dated/Ural Rotterdam 
- notowania cen ropy Ural Rotterdam, które stanowi? podstaw? obliczania modelowej mar?y rafineryjnej Spó?ki
- mar?e z notowań produktów paliwowych, które sk?adaj? si? na modelow? bary?k? produktów uzyskanych w procesie przerobu ropy w gdańskiej rafinerii Spó?ki i s? podstaw? dla obliczania mar?y rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.
- kursy walut EUR i USD

Kszta?towanie si? relacji par wymienionych walut wp?ywa na wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS, ze wzgl?du na notowanie cen surowca i cz??ci cen produktów w USD oraz ze wzgl?du na obs?ug? zad?u?enia Grupy denominowanego w tych walutach.

Grupa LOTOS S.A. jako g?ówny surowiec wykorzystuje rop? rosyjsk? REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), znan? na rynku równie? pod nazw? Ural. W porównaniu z globalnym benchmarkiem Brent, REBCO jest rop? ci??sz?, o wy?szej zawarto?ci siarki, i pozwala wyprodukowa? wi?cej tzw. ?rednich destylatów (diesel, paliwo lotnicze).

Brent Dated to notowania ropy naftowej reprezentatywne dla lekkiej, s?odkiej ropy wydobywanej na Morzu Pó?nocnym. W procesie tworzenia tych notowań brane s? pod uwag? ceny takich gatunków ropy jak Brent, Forties, Oseberg i Ekofisk. Pozosta?e gatunki ropy naftowej w obrocie na rynku europejskim wyceniane s? w postaci tzw. dyferencja?ów do notowań Brent Dated.

REBCO, rosyjski benchmark ropy, jest mieszanin? kilku surowych gatunków rop stosowanych w kraju lub wysy?anych na eksport. Ropa rosyjska jest kwa?n? rop?, charakteryzuj?c? si? ?redni? ci??ko?ci?, o g?sto?ci API oko?o 32 i zawarto?ci siarki oko?o 1,6%.

Cechy tego surowca oznaczaj?, ?e zni?ka w stosunku do benchmarku ropy Brent jest uzasadniona. Ró?nica w cenach obu gatunków rop nazywana jest dyferencja?em Ural/Brent (USD/bbl). Spadek ceny ropy Ural w relacji do Brent (tj. wzrost dyferencja?u Ural/Brent) wp?ywa na zwi?kszenie mar?y rafineryjnej Grupy LOTOS. 

* G?sto?? API (ang. API gravity) – skala g?sto?ci ropy naftowej opracowana przez American Petroleum Institute (API). Wy?sza g?sto?? API, oznacza l?ejsz? rop?. Ropy lekkie maj? g?sto?? API 38 stopni lub wi?cej, za? ci??kie ropy – g?sto?? API 22 stopni lub mniej. Ropa o g?sto?ci API pomi?dzy 22 a 38 stopni jest ogólnie okre?lana jako ropa o ?redniej g?sto?ci.

99福彩 黎城县| 浠水县| 延长县| 德钦县| 宿州市| 西贡区| 海阳市| 武定县| 安新县| 福安市| 金堂县| 迭部县| 科技| 原平市| 林口县| 肇源县| 中阳县| 彝良县| 县级市| 屏东市| 佛教| 洛浦县| 青海省| 汶上县| 灵璧县| 南充市| 延吉市| 城市| 长沙市| 临漳县| 广水市| 河源市| 左权县| 绩溪县| 山东省| 丹江口市| 金秀| 布拖县| 南丹县| 梧州市| 乌兰察布市|