Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

W zwi?zku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniaj?cym si? wolumenem produkcji, z pocz?tkiem 4 kwarta?u 2019 roku modelowa mar?a rafineryjna przestaje przedstawia? zyskowno?? rafinerii oraz odzwierciedla? struktur? uzysków. Z tego te? powodu i dla zachowania przejrzysto?ci komunikacji z rynkiem kapita?owym, Spó?ka zawiesza publikacj? modelowej mar?y rafineryjnej. Metodyka kalkulacji mar?y modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spó?ka b?dzie publikowa?a miesi?czn? struktur? wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybli?enia podmiotom zewn?trznym oszacowanie efektów implementacji Projektu EFRA.

Modelowa mar?a rafineryjna za 2019 rok w USD/bbl (zawieszona)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? list gru
6,14  7,11  7,55  5,60  5,50  6,16  8,60 7,15  8,55      

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2018 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? list gru
5,84 6,54  6,90  7,45  7,34  7,27  7,69  8,96  5,59  7,42  10,21  7,32

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2017 rok w USD/bbl

sty lut  mar kwi maj cze lip sie wrz pa? lis gru
7,03  7,68  7,36  8,03  6,70  6,94  7,43 7,92  10,40 8,55   7,08  5,36


Modelowa mar?a rafineryjna w uj?ciu kwartalnym w USD/bbl

1 kw 2015 2 kw 2015 3 kw 2015  4 kw 2015  1 kw 2016  2 kw 2016 3 kw 2016 4 kw 2016 1 kw 2017 2 kw 2017 3 kw 2017

4kw
2017

1kw 2018 

2kw 2018

3kw 2018

4kw 2018

1kw 2019

2kw 2019

3kw 2019

9,38  8,08 7,41  6,21  6,51 6,49 6,01 8,24 7,34 7,14 8,57 7,07 6,40 7,29 7,47 8,47  6,98 5,76 8,10

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2016 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? lis gru
7,25  6,12  6,17  6,07  6,23 7,09  5,27  5,55 7,31   8,86 8,59  7,15

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2015 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? lis gru
8,77 8,99 10,32   7,87  7,49  8,73  6,79  8,51  7,08  5,85  8,60  4,45

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2014 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? lis gru
5,25 5,52  4,29  6,40  4,09  4,44  6,14  6,87  7,86  6,87  8,29  6,83

 

Modelowa mar?a rafineryjna za 2013 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa? lis gru
5,82 8,30 7,95 7,33 4,97 5,70 4,48 3,91 4,54 5,55 5,24 5,68

 

Modelowa mar?a rafineryjna przedstawia zyskowno?? rafinerii opart? na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzgl?dnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dost?pnych indeksów cenowych, na których bazuje wi?kszo?? sprzeda?y Spó?ki.

Mar?a modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikaj?cej z u?rednionego scenariusza (z pomini?ciem sezonowo?ci rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Za?o?ono przerób roczny wynikaj?cy z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, ?e ca?o?? wsadu stanowi ropa typu Ural, której warto?? ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural - Brent.

Do kalkulacji mar?y przyj?to poni?sz? struktur? uzysków, której przypisano nast?puj?ce indeksy cenowe: 

Kalkulacj? mar?y pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zu?ycia gazu ziemnego na przerobion? modelow? bary?k? ropy naftowej - obliczany jako iloczyn wspó?czynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia nast?pnego (RDNg) na Towarowej Gie?dzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od pocz?tku 2016 roku).

Poniewa? prezentowany model nie uwzgl?dnia ró?nic w cenach osi?ganych poprzez sprzeda? produktów na ró?nych geograficznych rynkach zbytu, wielko?? prezentowanej mar?y modelowej jest przybli?ona, nie za? to?sama z rzeczywist? wielko?ci? mar?y rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.

99福彩 正宁县| 西充县| 盱眙县| 冷水江市| 东莞市| 余江县| 正镶白旗| 鄂温| 阳江市| 高淳县| 西宁市| 嘉禾县| 微博| 建瓯市| 曲麻莱县| 靖安县| 疏附县| 密山市| 阳新县| 台中市| 杭锦旗| 兰溪市| 和平县| 信阳市| 洪江市| 芦溪县| 奉化市| 吉林市| 大兴区| 宜宾市| 铁岭市| 平安县| 上高县| 金沙县| 湘潭县| 丹东市| 喜德县| 承德市| 绍兴县| 包头市| 开鲁县|