Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., zwo?ane na dzień 28 czerwca 2019 roku

Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki („ZWZ”) zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porz?dku obrad:

16. Wyra?enie zgody na podwy?szenie kapita?u zak?adowego w spó?ce Lotos Upstream sp. z o.o.

Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Projekty uchwa?.

Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spó?ki – Skarbu Państwa – sporz?dzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zg?oszenia projektów uchwa? dotycz?cych spraw wprowadzonych do porz?dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó?ki zwo?anego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:

14. Udzielenie absolutorium cz?onkom Zarz?du Spó?ki z wykonania przez nich obowi?zków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.


15. Udzielenie absolutorium cz?onkom Rady Nadzorczej Spó?ki z wykonania przez nich obowi?zków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

 

Wniosek akcjonariusza.

Projekty uchwa? wraz z uzasadnieniem w sprawach obj?tych porz?dkiem obrad ZWZ.

 

Grupa LOTOS S.A. informuje, ?e w zwi?zku z pismem akcjonariusza Spó?ki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia informacji, Spó?ka w za??czeniu przekazuje do publicznej wiadomo?ci  odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spó?ek handlowych.  

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.

Grupa LOTOS S.A. („Spó?ka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa w imieniu którego dzia?a  Prezes Rady Ministrów RP, reprezentuj?cego co najmniej jedn? dwudziest? kapita?u zak?adowego Spó?ki, o umieszczenie w porz?dku obrad ZWZ dodatkowych punktów w nast?puj?cym brzmieniu:

1. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmiany uchwa?y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kszta?towania wynagrodzeń Cz?onków Zarz?du 

2. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmiany uchwa?y nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kszta?towania wynagrodzeń Cz?onków Rady Nadzorczej

3. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmian w Statucie Spó?ki Grupa LOTOS S.A.

4. Powzi?cie uchwa?y w sprawie upowa?nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spó?ki.

Akcjonariusz Spó?ki przedstawi? równie? projekty uchwa? na potrzeby wniesionych dodatkowych punktów porz?dku obrad ZWZ i uzasadnienia do nich.

Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o umieszczeniu okre?lonych spraw w porz?dku obrad wraz z projketami uchwa? oraz uzasadnieniami - z dnia 7 czerwca 2019 roku.

Og?oszenie o zwo?aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zmienione z w dniu 7 czerwca og?oszenie o zwo?aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.  

Projekty uchwa?.

Zmienione w dniu 7 czerwca 2019 roku projekty uchwa?.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spó?ki.

Uzasadnienie uchwa?.

Wzór pe?nomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa g?osu przez pe?nomocnika

Protokó? z post?powania konkursowego na Wiceprezesa Zarz?du ds. Korporacyjnych.

Materia?y dotycz?ce punktów obj?tych porz?dkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodnicz?cego Zgromadzenia.

2.1. Projekt uchwa?y ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodnicz?cego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawid?owo?ci zwo?ania Zgromadzenia i jego zdolno?ci do podejmowania uchwa?.

4. Przyj?cie porz?dku obrad.

4.1.Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie przyj?cia porz?dku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.1. Uchwa?a Zarz?du w sprawie przyj?cia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.2. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.3. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.1. Uchwa?a Zarz?du w sprawie przyj?cia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.2. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.3. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

7.1. Uchwa?a Zarz?du w sprawie przyj?cia sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapita?owej LOTOS S.A. za rok 2018.

7.2. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarz?du
z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

7.3 Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia?alno?ci Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Zarz?du i Grupy Kapita?owej LOTOS S.A. za 2018 r., a tak?e wniosku Zarz?du w sprawie podzia?u zysku lub pokrycia straty.

8.1. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie przyj?cia sprawozdania z dzia?alno?ci Rady Nadzorczej za rok 2018.

8.2. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie przyj?cia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018, a tak?e wniosku Zarz?du w sprawie podzia?u zysku netto Spó?ki za rok 2018.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz?du z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na us?ugi prawne, us?ugi marketingowe, us?ugi w zakresie stosunków mi?dzyludzkich (public relations) i komunikacji spo?ecznej oraz us?ugi doradztwa zwi?zanego z zarz?dzaniem za 2018 r.

9.1. Sprawozdanie Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na us?ugi prawne, us?ugi marketingowe, us?ugi w zakresie stosunków mi?dzyludzkich (public relations) i komunikacji spo?ecznej oraz us?ugi doradztwa zwi?zanych z zarz?dzaniem - za rok 2018.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

10.1. Projekt uchwa?y ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

11.1. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

12.1. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13. Podzia? zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13.1. Uchwa?y Zarz?du dotycz?ce podzia?u zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

13.3. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarz?du dotycz?cego podzia?u zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13.4. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie podzia?u zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

14. Udzielenie absolutorium cz?onkom Zarz?du Spó?ki z wykonania przez nich obowi?zków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

14.1. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

14.2. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jaros?awowi Kawuli.

14.3. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.4. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.5. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jaros?awowi Wittstockowi.

14.6. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrz?bskiemu.

14.7. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

14.8. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaros?awowi Kawuli.

14.9. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.10. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.11. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaros?awowi Wittstock.

14.12. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrz?bskiemu.

15. Udzielenie absolutorium cz?onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi?zków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

15.1. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Koz?owskiej-Chy?a

15.2. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

15.3. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

15.4. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

15.5. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu

15.6. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

15.7. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

15.8. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.

16. Wyra?enie zgody na podwy?szenie kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.1 Uchwa?a Zarz?du w sprawie podwy?szenia kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

16.3. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

16.4. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie wyra?enia zgody na podwy?szenie kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.5. Uchwa?a Zarz?du w sprawie podwy?szenia kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.6. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

16.7. Uchwa?a Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

16.8. Projekt uchwa?y ZWZ w sprawie wyra?enia zgody na podwy?szenie kapita?u zak?adowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

17. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmiany uchwa?y nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kszta?towania wynagrodzeń Cz?onków Zarz?du.

17.1. Projekt uchwa?y ZWZ wraz z uzasadnieniem

18. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmiany uchwa?y nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kszta?towania wynagrodzeń Cz?onków Rady Nadzorczej.

18.1. Projekt uchwa?y ZWZ wraz z uzasadnieniem

19. Powzi?cie uchwa?y w sprawie zmian w Statucie Spó?ki Grupa LOTOS S.A.

19.1. Projekt uchwa?y ZWZ wraz z uzasadnieniem

20. Powzi?cie uchwa?y w sprawie upowa?nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spó?ki.

20.1. Projekt uchwa?y ZWZ wraz z uzasadnieniem

21. Zamkni?cie obrad Zgromadzenia.

 

99福彩 长治市| 阜康市| 阿鲁科尔沁旗| 丰台区| 江阴市| 晋江市| 桐柏县| 潮州市| 广宁县| 汤阴县| 宿迁市| 凌源市| 宕昌县| 鄢陵县| 建水县| 金溪县| 泾阳县| 密山市| 余庆县| 安徽省| 揭西县| 锦屏县| 同德县| 盘锦市| 桐柏县| 遂溪县| 榆林市| 府谷县| 龙川县| 四会市| 威海市| 广德县| 玛多县| 许昌市| 铜川市| 巨野县| 关岭| 通山县| 个旧市| 哈巴河县| 姜堰市|