Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Jako jedna z 20 najwi?kszych spó?ek warszawskiej Gie?dy Papierów Warto?ciowych, zostali?my wybrani do pierwszego w Europie ?rodkowo-Wschodniej indeksu przedsi?biorstw odpowiedzialnych spo?ecznie – RESPECT Index. 19 listopada 2009 roku odby?o si? pierwsze notowanie nowego indeksu, do którego zakwalifikowano 16 spó?ek o ratingu A.

RESPECT to projekt, który ma na celu promowanie najwy?szych standardów odpowiedzialnego zarz?dzania. Dlatego zakwalifikowanie si? do RESPECT Index jest dla nas potwierdzeniem, ?e rynek nie tylko dostrzega, ale i pozytywnie ocenia realizowane przez nas dzia?ania w dziedzinie zrównowa?onego rozwoju i spo?ecznej odpowiedzialno?ci. Wysoka ocena ratingowa stanowi dla nas wskazanie, ?e przyj?ta w ramach Grupy Kapita?owej LOTOS strategia CSR skutecznie wspiera realizacj? celów biznesowych i spotyka si? z uznaniem inwestorów. Taki by? nasz cel d?ugofalowy – wdro?enie najwy?szych, mi?dzynarodowych standardów zarz?dczych w obszarach istotnych dla pozyskania spo?ecznej akceptacji dla naszej dzia?alno?ci. Poddanie si? dodatkowej ocenie rynku kapita?owego zgodne jest z realizowanym przez nas postulatem transparentno?ci i rzetelno?ci w relacjach z kluczowymi interesariuszami.

Proces kwalifikacji spó?ek do RESPECT Index przebiega w trzech etapach: dokonywana jest selekcja spó?ek na podstawie kryterium inwestowalno?ci, nast?pnie badane s? kryteria z dziedziny ?adu korporacyjnego i relacji inwestorskich, za? w końcowej cz??ci analizie podlega system zarz?dzania CSR w spó?kach.

Spó?ki inwestowalne to:

Dzia?ania realizowane w drugim etapie selekcji spó?ek pod k?tem ich zakwalifikowania do grona uczestników indeksu zak?adaj?:

Końcowym etapem badania spó?ek jest wype?nienie przez nie ankiety potwierdzaj?cej realizacj? dobrych praktyk CSR w zarz?dzaniu organizacj?. Kwestionariusz, weryfikowany przez firm? audytorsk?, zawiera nast?puj?ce elementy oceny:

Polityka CSR

 • Strategia CSR oraz aktywno?ci podejmowane przez Spó?k? w obszarze CSR;
 • Osoba dedykowana do dzia?ań CSR;
 • Raporty CSR;
 • Nieobligatoryjne deklaracje, zasady lub kodeksy przestrzegane przez Spó?k? i odnosz?ce si? bezpo?rednio do kwestii spo?ecznych, ekonomicznych lub ?rodowiskowych.

System Zarz?dzania

 • System kontroli wewn?trznej i zarz?dzania ryzykiem;
 • Kodeks etyki;
 • Wymagania z zakresu odpowiedzialno?ci spo?ecznej stawiane przez Spó?k? dostawcom produktów i us?ug (klauzule etyczne, audyty);
 • Dialog z interesariuszami.

Zarz?dzanie ?rodowiskowe

 • Polityka ?rodowiskowa;
 • Dzia?ania podejmowane przez Spó?k? w celu monitorowania i ograniczenia zu?ycia  surowców, materia?ów, paliw, energii, wody;
 • Nieobligatoryjny recykling i segregacja odpadów.

Polityka personalna

 • Polityka personalna;
 • Wypadkowo??;
 • Pozafinansowy system motywacji pracowników;
 • Badania satysfakcji pracowników.

Rynek i Klienci

 • System zarz?dzania reklamacjami, skargami i wnioskami;
 • Kodeks etyki reklamy;
 • System zarz?dzania ochron? danych osobowych i prywatno?ci;
 • Otrzymane kary, m.in. za dzia?ania antykonkurencyjne lub monopolistyczne.

 

Kalendarium RESPECT Index:

19 listopada 2009 r. - og?oszenie wyników pierwszego badania RESPECT Index, uczestnikami indeksu zostaje 16 spó?ek

lipiec 2010 r. - zmiana cz?stotliwo?ci i zasad badania spó?ek: weryfikacja tylko najp?ynniejszych spó?ek dokonywana co pó? roku;

styczeń 2011 r. - zmiana cz?stotliwo?ci og?aszania indeksu z trzy razy dziennie na co minut? podczas notowań ci?g?ych; og?oszenie wyników II edycji; w indeksie jest 16 spó?ek

lipiec 2011 r. - ankieta nt. CSR w?ród profesjonalnych uczestników rynku; og?oszenie wyników III edycji; w indeksie s? 22 spó?ki

styczeń 2012 r. - og?oszenie wyników IV edycji, w indeksie s? 23 spó?ki

lipiec 2012 r. - og?oszenie wyników V edycji projektu, w indeksie jest 20 spó?ek

99福彩 陵水| 海盐县| 江孜县| 离岛区| 广州市| 凌海市| 屏山县| 朔州市| 辉县市| 达尔| 开原市| 铜鼓县| 郧西县| 合江县| 类乌齐县| 昆明市| 巨鹿县| 辽阳市| 高邑县| 阿拉尔市| 石渠县| 监利县| 平陆县| 旬邑县| 巴东县| 黄山市| 额尔古纳市| 榆社县| 获嘉县| 武胜县| 思南县| 藁城市| 株洲市| 汝州市| 内丘县| 通州区| 林口县| 高碑店市| 汝州市| 铁力市| 泸西县|