Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Inwestycje odpowiedzialne stanowi? element koncepcji spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Odpowiedzialne inwestowanie (ang. Socially-Responsible Investing, SRI) to strategia inwestowania ?rodków indywidualnych lub nale??cych do instytucji, która w równym stopniu d??y do maksymalizacji zysku, co do osi?gni?cia dobra spo?ecznego.

Inwestorzy spo?ecznie odpowiedzialni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzgl?dniaj? aspekty zwi?zane ze ?rodowiskiem, spo?eczeństwem i ?adem korporacyjnym (ang. Environment, Social, Governance, ESG). Dzi?ki temu uprzywilejowuj? te przedsi?biorstwa, które stosuj? takie zasady, jak zrównowa?ony rozwój, ochrona ?rodowiska, ochrona praw konsumenta, prawa cz?owieka, czy ró?norodno?? w miejscu pracy.

Warto?? spo?ecznie odpowiedzialnych inwestycji na ?wiecie stale wzrasta, a zainteresowanie tymi obszarami ze strony inwestorów korzystnie wp?ywa na spó?ki. Dotyczy to tak?e Grupy LOTOS, która nale?y do uczestników presti?owego RESPECT Index na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie, grupuj?cego spó?ki o najwy?szych standardach spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu.

Z badań Allianz Global Investors i GES Investment Services wynika, ?e:

Na koniec 2011 roku fundusze SRI w Europie gromadzi?y aktywa na poziomie 48 mld euro, tj. o 38% wi?cej ni? w 2009 roku.
Z raportu przygotowanego w 2012 roku przez GPW i Deloitte na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego dla profesjonalnych inwestorów wynika, ?e polscy analitycy i zarz?dzaj?cy wskazuj? na wyst?powanie zale?no?ci pomi?dzy dzia?aniami odpowiedzialnymi spo?ecznie, a wynikiem finansowym firm. W ich przekonaniu biznes odpowiedzialny spo?ecznie, jako narz?dzie obni?ania ryzyka biznesowego, b?dzie zdobywa? na znaczeniu wraz ze wzrostem liczby spó?ek stosuj?cych te zasady. Obecnie 30% profesjonalnych inwestorów uwzgl?dnia kryteria ESG w procesie inwestycji.

99福彩 嘉荫县| 镇安县| 封开县| 会同县| 漳州市| 永吉县| 合川市| 穆棱市| 如皋市| 上思县| 行唐县| 龙海市| 简阳市| 景宁| 满城县| 秦安县| 明星| 桃园县| 香港| 永兴县| 特克斯县| 泽普县| 峨边| 水城县| 若尔盖县| 林甸县| 武清区| 扶风县| 宣恩县| 沭阳县| 武宣县| 从江县| 和田县| 望江县| 平武县| 托克逊县| 内丘县| 康保县| 姚安县| 梁平县| 阜宁县|